Algemene voorwaarden

-Dit is een geautomatiseerde vertaling, de contracttaal is Duits; aangezien er fouten in de vertaling kunnen voorkomen, staat de Duitse tekst aan het einde van de tekst. Klik op de tekst en de Duitse versie verschijnt.-


Algemene voorwaarden van de Online Shop Dr. Galva®

Thomas Henning e.K.
Buschurweg 4
DE 76870 Kandel
Duitsland

Contact: Contactformulier

BTW-ID: DE294361215
 

1. algemeen

Alle diensten van de online shop voor de klant worden uitsluitend geleverd op basis van de volgende algemene voorwaarden. Afwijkende regelingen gelden alleen indien deze individueel tussen de webwinkel en de klant zijn overeengekomen.

2 Sluiting van het contract

De aanbiedingen van de online shop op het internet vormen een niet-bindende uitnodiging aan de klant om goederen in de online shop te bestellen.

Door de gewenste goederen op internet te bestellen, doet de klant een bindend aanbod om een koopovereenkomst te sluiten.

De webwinkel bevestigt onverwijld de ontvangst van de bestelling, uiterlijk 1 dag na ontvangst van de bestelling. De orderbevestiging en de telefonische aanvaarding van een bestelling vormen geen wettelijke aanvaarding van onze kant. De aanvaarding van het aanbod door ons vindt pas plaats wanneer wij de goederen aan u leveren. U ontvangt binnen 7 dagen een schriftelijke bevestiging van verzending per e-mail. De klant is echter maximaal 14 dagen aan zijn aanbod gebonden.

Het bestelproces in de online shop om het contract te sluiten omvat de volgende stappen:

Selectie van het gewenste artikel
Het artikel in het winkelwagentje plaatsen
Druk op de knop "Doorgaan met bestellen".
Keuze tussen registratie/creëren van een nieuwe klantenrekening/bestellen zonder registratie
Het facturatie- en leveringsadres invoeren
De verzendmethode selecteren
Selecteer de betalingsmethode
Controleer de volgorde en vink het vakje aan: "Ik heb de algemene voorwaarden gelezen en aanvaard" en "Ik heb de annuleringsvoorwaarden gelezen".
Druk op de knop "Bestelling onder voorbehoud van betaling".
Zo nodig doorzenden naar de betalingsdienstaanbieder
Ontvangstbevestiging per e-mail dat de bestelling is ontvangen. Het contract wordt gesloten op het moment dat de orderbevestiging wordt verstuurd.
Het voorwerp van de overeenkomst zijn de door de klant bestelde goederen. Met betrekking tot de kwaliteit geldt de beschrijving van het aanbod, anders geldt § 434 lid 1 zin 3 BGB.

3. annuleringsbeleid

Herroepingsrecht

U heeft het recht om dit contract binnen 14 dagen zonder opgave van redenen op te zeggen. De herroepingstermijn bedraagt 14 dagen vanaf de dag waarop u of een door u genoemde derde, die niet de vervoerder is, de goederen in bezit heeft of heeft genomen. Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons het volgende toesturen

Thomas Henning e.K.
Buschurweg 4
DE 76870 Kandel
Duitsland

Contact: Contactformulier

door middel van een duidelijke verklaring (bv. een brief per post, fax of e-mail) van uw beslissing om deze overeenkomst te herroepen. Hiervoor kunt u het onderstaande modelformulier voor herroeping gebruiken, dat echter niet verplicht is.

Om aan de herroepingstermijn te voldoen, volstaat het dat u de kennisgeving van de uitoefening van het herroepingsrecht verzendt vóór het verstrijken van de herroepingstermijn.

Gevolgen van de intrekking

Als u dit contract herroept, moeten wij alle betalingen die wij van u hebben ontvangen, inclusief leveringskosten (met uitzondering van extra kosten die voortvloeien uit het feit dat u een ander type levering dan de door ons aangeboden goedkoopste standaardlevering hebt gekozen), onverwijld en uiterlijk binnen veertien dagen na de dag waarop wij de kennisgeving van uw herroeping van dit contract hebben ontvangen, terugbetalen. Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel dat u voor de oorspronkelijke transactie heeft gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders met u is overeengekomen; in geen geval worden u voor deze terugbetaling kosten in rekening gebracht.

Wij kunnen terugbetaling weigeren totdat wij de goederen hebben teruggekregen of totdat u het bewijs hebt geleverd dat u de goederen hebt teruggezonden, indien dit eerder is.

U dient de goederen onverwijld en in ieder geval niet later dan veertien dagen na de dag waarop u ons van de annulering van deze overeenkomst in kennis heeft gesteld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. De termijn is in acht genomen als u de goederen vóór het verstrijken van de termijn van veertien dagen verzendt.

U draagt de directe kosten voor het terugzenden van de goederen.

U hoeft alleen de waardevermindering van de goederen te betalen als deze waardevermindering het gevolg is van een behandeling van de goederen die niet noodzakelijk is voor de controle van de staat, de eigenschappen en het functioneren van de goederen.

Pakketten die collectief worden geretourneerd worden niet geaccepteerd.

Voorbeeldformulier voor annulering

(Als u het contract wilt opzeggen, moet u dit formulier invullen en terugsturen).

Naar

Thomas Henning
Buschurweg 4
DE 76870 Kandel
Duitsland

Ik/wij (*) herroepen hierbij de door mij/ons (*) gesloten overeenkomst voor de aankoop van de volgende goederen (*)/het verlenen van de volgende dienst (*)
Besteld op (*)/ontvangen op (*)
Naam van de consument(en)
Handtekening van consument(en) (alleen bij papieren communicatie)
Datum
------------

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

4 Levering

Alle artikelen worden onmiddellijk geleverd, indien voorradig.

Er wordt zowel in Duitsland als in EU-landen geleverd.

Tenzij anders vermeld in de offerte bedraagt de levertijd binnen Duitsland maximaal 14 werkdagen. De levering geschiedt derhalve uiterlijk binnen 17 werkdagen (maandag tot en met vrijdag, met uitzondering van feestdagen) na het verstrekken van de betalingsopdracht aan de bank die de betaling heeft verricht (in geval van vooruitbetaling) of na het sluiten van de overeenkomst (in geval van aankoop onder rembours of aankoop op rekening).

Voor leveringen naar het buitenland bedraagt de levertijd maximaal 14 werkdagen, tenzij anders vermeld in de offerte. De levering geschiedt derhalve uiterlijk binnen 21 werkdagen (maandag tot en met vrijdag, met uitzondering van feestdagen) na het verstrekken van de betalingsopdracht aan de opdrachtgevende kredietinstelling (in geval van vooruitbetaling) of na het sluiten van de overeenkomst (in geval van rembours of aankoop op rekening).

Als een artikel op korte termijn niet leverbaar is, informeren wij u per e-mail over de verwachte levertijd, mits wij een adres van u hebben.

Uw wettelijke aanspraken blijven onaangetast.

Overmacht, alsmede niet-levering door onze eigen leveranciers buiten onze schuld om, geven ons het recht op een dienovereenkomstige verlenging van de levertijd of om van de koopovereenkomst af te zien, zonder dat de klant daardoor schadevergoeding kan eisen. 5. Ontvangen diensten, met name betalingen, worden terugbetaald in geval van opzegging van de koopovereenkomst.

5. verpakkings- en verzendkosten

Wij bieden de volgende verzendmethoden aan: Levering binnen Duitsland

Voor levering binnen Duitsland en verpakkingskosten berekenen wij de in de offerte vermelde verzendkosten. De verzendkosten worden bij elke bestelling apart vermeld en meegedeeld.

6. betaling, eigendomsvoorbehoud

Alle vermelde prijzen zijn brutoprijzen in euro, inclusief de wettelijke belasting op de toegevoegde waarde van momenteel 19%. De prijzen die gelden op de dag van de bestelling zijn van toepassing.

Voor levering binnen Duitsland zijn de volgende betaalwijzen mogelijk: 

door vooruitbetaling (de klant is verplicht de koopprijs te betalen door overschrijving op onze rekening),
Bij vooruitbetaling ontvangt u van ons een e-mail met de exacte bestel- of factuurgegevens. Vul daarom uw e-mailadres in op het bestelformulier, zodat wij contact met u kunnen opnemen. Vermeld uw naam en het bestelnummer als reden van betaling bij uw overschrijving, zodat wij uw betaling aan de bestelling kunnen toewijzen.

door betalingsdienstaanbieder (bv. PayPal, Mollie, Klarna)
per factuur voor filmklanten, scholen of openbare instellingen (wij behouden ons het recht voor een voorschot te vragen om het risico van niet-betaling tot een minimum te beperken).
Voor leveringen in het buitenland geschiedt de betaling door:

door vooruitbetaling (de klant is verplicht de koopprijs te betalen door overschrijving op onze rekening),
Bij vooruitbetaling ontvangt u van ons een e-mail met de exacte bestel- of factuurgegevens. Vul daarom uw e-mailadres in op het bestelformulier, zodat wij contact met u kunnen opnemen. Vermeld uw naam en het bestelnummer als doel van uw overschrijving, zodat wij uw betaling aan de bestelling kunnen toewijzen.

Per betalingsdienstaanbieder (bijv. PayPal, Sofort-Überweisung)
Totdat de volledige betaling is ontvangen, blijven de geleverde goederen ons eigendom (eigendomsvoorbehoud volgens §§158, 449 BGB). De klant moet ons onmiddellijk op de hoogte brengen van eventuele dwangmaatregelen van derden tegen de goederen waarop een eigendomsvoorbehoud rust, door ons de nodige documenten voor een interventie te overhandigen; dit geldt ook voor waardeverminderingen van welke aard ook. Los daarvan moet de klant de derden vooraf informeren over de bestaande rechten op de goederen.

7 Garantie

Indien de aanvullende prestatie is verricht door middel van een vervangende levering, is de klant verplicht de eerst geleverde goederen binnen 14 dagen op onze kosten aan ons te retourneren. De terugzending van de gebrekkige goederen geschiedt overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Wij behouden ons het recht voor schadevergoeding te eisen onder de wettelijk geregelde voorwaarden.

8 Aansprakelijkheid voor gebreken

Informatie over de aansprakelijkheid voor gebreken: De wettelijke aansprakelijkheid voor gebreken is van toepassing.

9. gegevensbescherming

Onze verklaring inzake gegevensbescherming is beschikbaar onder de volgende link: Privacybeleid

10 Auteursrecht

De door de sitebeheerders gemaakte inhoud en werken op deze pagina's vallen onder het Duitse auteursrecht. Voor vermenigvuldiging, bewerking, verspreiding en elke vorm van exploitatie buiten de grenzen van het auteursrecht is schriftelijke toestemming van de respectieve auteur of maker vereist. Downloads en kopieën van deze site zijn alleen toegestaan voor particulier, niet-commercieel gebruik. Voor zover de inhoud van deze site niet door de exploitant is gemaakt, worden de auteursrechten van derden gerespecteerd. Met name inhoud van derden wordt als zodanig gemarkeerd. Mocht u desondanks kennis krijgen van een inbreuk op het auteursrecht, dan verzoeken wij u ons daarvan op de hoogte te stellen. Als wij kennis krijgen van inbreuken, zullen wij deze inhoud onmiddellijk verwijderen.

11. speciale leveringsvoorwaarden en beoogd gebruik voor gevaarlijke stoffen (chemicaliën)

Wij behouden ons het recht voor de levering van chemicaliën geheel of gedeeltelijk stop te zetten indien wij twijfels hebben die zouden kunnen wijzen op een illegaal gebruik.

De klant verbindt zich ertoe te zorgen voor de naleving van alle wettelijke bepalingen en voorschriften.

Er wordt geen aansprakelijkheid aanvaard voor schade die voortvloeit uit de omgang met gevaarlijke stoffen.

De klant verbindt zich ertoe alle maatregelen te nemen om elk gevaar voor mens, dier, milieu en goederen te voorkomen.

Stoffen en preparaten die overeenkomstig het besluit inzake gevaarlijke stoffen zijn gekenmerkt met de gevarensymbolen T (giftig), T+ (zeer giftig), O (oxiderend), F+ (licht ontvlambaar) of met de R-zinnen R 40, R 62, R 63 of R 68, mogen niet aan de particuliere eindgebruiker worden geleverd.

12. inhoud en links op onze pagina's

De inhoud van onze pagina's is met de grootste zorg samengesteld. Wij zijn echter niet aansprakelijk voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de inhoud. Als dienstverlener zijn wij verantwoordelijk voor onze eigen inhoud op deze pagina's in overeenstemming met de algemene wetten volgens § 7 Para. 1 TMG. Volgens §§ 8 tot 10 TMG zijn wij als dienstverlener echter niet verplicht doorgegeven of opgeslagen informatie van derden te controleren of omstandigheden te onderzoeken die wijzen op illegale activiteiten. Verplichtingen tot verwijdering of blokkering van het gebruik van informatie overeenkomstig de algemene wetgeving blijven hierdoor onverlet. Deze aansprakelijkheid is echter pas mogelijk vanaf het moment waarop een concrete inbreuk op de wet bekend wordt. Als wij kennis krijgen van dergelijke inbreuken, zullen wij de desbetreffende inhoud onmiddellijk verwijderen.

Onze website bevat links naar externe websites van derden op de inhoud waarvan wij geen invloed hebben.

Wij kunnen derhalve geen aansprakelijkheid aanvaarden voor deze externe inhoud. Voor de inhoud van de gelinkte pagina's is steeds de desbetreffende aanbieder of exploitant van de pagina's verantwoordelijk.

De gelinkte pagina's werden op het moment van linken gecontroleerd op mogelijke wetsovertredingen. Illegale inhoud was op het moment van koppelen niet herkenbaar. Permanent toezicht op de inhoud van de gelinkte pagina's is echter niet redelijk zonder concrete aanwijzingen van een wetsovertreding. Als wij kennis krijgen van wetsovertredingen, zullen wij dergelijke links onmiddellijk verwijderen.

13. slotbepalingen

De geldigheid van het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken is uitgesloten; het Duitse recht is van toepassing. Met een bestelling worden de algemene voorwaarden van de webwinkel aanvaard.

Indien de klant geen algemeen bevoegde rechtbank in Duitsland of in een andere EU-lidstaat heeft, is de exclusieve bevoegde rechtbank voor alle uit deze overeenkomst voortvloeiende geschillen onze vestigingsplaats.

Thomas Henning e.K.
Buschurweg 4
DE 76870 Kandel
Duitsland

Contact: Contactformulier

BTW-ID: DE294361215

 

Algemene voorwaarden in het Duits:

Allgemeine Geschäftsbedingungen des Onlineshops Dr. Galva®

Thomas Henning e.K.
Buschurweg 4
DE 76870 Kandel
Deutschland

Kontakt: Contactformulier

USt-ID: DE294361215
 

1. Allgemeines

Alle Leistungen, die vom Onlineshop für den Kunden erbracht werden, erfolgen ausschließlich auf der Grundlage der nachfolgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Abweichende Regelungen haben nur dann Geltung, wenn sie zwischen Onlineshop und Kunde individuell vereinbart wurden.

2. Vertragsschluss

Die Angebote des Onlineshops im Internet stellen eine unverbindliche Aufforderung an den Kunden dar, im Onlineshop Waren zu bestellen.

Durch die Bestellung der gewünschten Waren im Internet gibt der Kunde ein verbindliches Angebot auf Abschluss eines Kaufvertrages ab.

Der Onlineshop bestätigt den Zugang der Bestellung unverzüglich, spätestens 1 Tag nach Zugang der Bestellung. Die Bestellbestätigung wie auch die Entgegennahme einer telefonischen Bestellung stellen noch keine rechtsgeschäftliche Annahme unsererseits dar. Die Angebotsannahme durch uns erfolgt erst, indem wir die Ware zum Versand an Sie bringen. Sie erhalten innerhalb von 7 Tagen eine schriftliche Versandbestätigung per E-Mail. Der Kunde ist jedoch höchstens 14 Tage an sein Angebot gebunden.

Der Bestellprozess im Online-Shop zum Vertragsschluss umfasst die folgenden Schritte:

 • Auswahl des gewünschten Artikels
 • Einlegen des Artikels in den Warenkorb
 • Betätigen des Buttons "Weiter zur Bestellung"
 • Auswahl zwischen Anmeldung/Neues Kundenkonto erstellen/Bestellung ohne Registrierung
 • Eingabe der Rechnungs- und Lieferadresse
 • Auswahl der Versandmethode
 • Auswahl der Zahlungsmethode
 • Prüfen der Bestellung und Haken setzen bei: „Ich habe die AGB´s gelesen und akzeptiere diese“ und bei „Ich habe die Widerrufsbelehrung gelesen.“
 • Betätigen des Buttons "Zahlungspflichtig bestellen"
 • ggf. Weiterleitung zum Zahlungsdienstleister
 • Eingangsbestätigung per E-Mail, dass Bestellung eingegangen ist. Mit Zusendung der Bestellbestätigung kommt der Vertrag zustande.

Vertragsgegenstand ist die vom Kunden bestellte Ware. Bezüglich der Beschaffenheit gilt die Angebotsbeschreibung, im Übrigen gilt § 434 Abs.1 Satz 3 BGB.

3. Widerrufsbelehrung

Widerrufsrecht

Sie haben das Recht, binnen 14 Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu widerrufen. Die Widerrufsfrist beträgt 14 Tage ab dem Tag an dem Sie oder ein von Ihnen benannter Dritter, der nicht der Beförderer ist, die Waren in Besitz genommen haben bzw. hat. Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns

Thomas Henning e.K.
Buschurweg 4
DE 76870 Kandel

Kontakt: Contactformulier

mittels einer eindeutigen Erklärung (z.B. ein mit der Post versandter Brief, Telefax oder E-Mail) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Sie können dafür das unten beigefügte Muster-Widerrufsformular verwenden, das jedoch nicht vorgeschrieben ist.

Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des Widerrufrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden.

Folgen des Widerrufs

Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten haben, einschließlich der Lieferkosten (mit Ausnahme der zusätzlichen Kosten, die sich daraus ergeben, dass Sie eine andere Art der Lieferung als die von uns angebotene, günstigste Standardlieferung gewählt haben), unverzüglich und spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über Ihren Widerruf dieses Vertrags bei uns eingegangen ist. Für diese Rückzahlung verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel, das Sie bei der ursprünglichen Transaktion eingesetzt haben, es sei denn, mit Ihnen wurde ausdrücklich etwas Anderes vereinbart; in keinem Fall werden Ihnen wegen dieser Rückzahlung Entgelte berechnet.

Wir können die Rückzahlung verweigern, bis wir die Waren wieder zurückerhalten haben oder bis Sie den Nachweis erbracht haben, dass Sie die Waren zurückgesandt haben, je nachdem, welches der frühere Zeitpunkt ist.

Sie haben die Waren unverzüglich und in jedem Fall spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag, an dem Sie uns über den Widerruf dieses Vertrags unterrichten, an uns zurückzusenden oder zu übergeben. Die Frist ist gewahrt, wenn Sie die Waren vor Ablauf der Frist von vierzehn Tagen absenden.

Sie tragen die unmittelbaren Kosten der Rücksendung der Waren.

Sie müssen für einen etwaigen Wertverlust der Waren nur aufkommen, wenn dieser Wertverlust auf einen zur Prüfung der Beschaffenheit, Eigenschaften und Funktionsweise der Waren nicht notwendigen Umgang mit ihnen zurückzuführen ist.

Unfrei zurückgeschickte Pakete werden nicht angenommen.

Muster-Widerrufsformular

(Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte dieses Formular aus und senden Sie es zurück.)

An

Thomas Henning e.K.
Buschurweg 4
DE 76870 Kandel

 • Hiermit widerrufe(n) ich/wir (*) den von mir/uns (*) abgeschlossenen Vertrag über den Kauf der folgenden Waren (*)/die Erbringung der folgenden Dienstleistung (*)

 • Bestellt am (*)/erhalten am (*)

 • Name des/der Verbraucher(s)

 • Unterschrift des/der Verbraucher(s) (nur bei Mitteilung auf Papier)

 • Datum

------------

(*) Unzutreffendes streichen.

4. Lieferung

Alle Artikel werden umgehend, sofern ab Lager verfügbar, ausgeliefert.

Die Lieferung erfolgt sowohl innerhalb Deutschlands als auch in EU-Länder.

Die Lieferzeit innerhalb Deutschlands beträgt, sofern nicht beim Angebot anders angegeben, maximal 14 Werktage. Die Lieferung erfolgt also spätestens innerhalb von 17 Arbeitstagen (Montag bis Freitag, Feiertage ausgenommen) nach Erteilung des Zahlungsauftrags an das überweisende Kreditinstitut (bei Vorkasse) bzw. nach Vertragsschluss (bei Nachnahme oder Rechnungskauf).

Bei Auslandslieferungen beträgt die Lieferzeit, sofern nicht beim Angebot anders angegeben, maximal 14 Werktage. Die Lieferung erfolgt also spätestens innerhalb von 21 Arbeitstagen (Montag bis Freitag, Feiertage ausgenommen) nach Erteilung des Zahlungsauftrags an das überweisende Kreditinstitut (bei Vorkasse) bzw. nach Vertragsschluss (bei Nachnahme oder Rechnungskauf).

Sollte ein Artikel kurzfristig nicht verfügbar sein, informieren wir Sie per E-Mail über die zu erwartende Lieferzeit, sofern uns eine Adresse von Ihnen vorliegt.

Ihre gesetzlichen Ansprüche bleiben unberührt.

Höhere Gewalt, sowie unverschuldete Nichtbelieferung durch eigenen Lieferanten berechtigen uns zu entsprechender Verlängerung der Lieferzeit oder zum Rücktritt vom Kaufvertrag, ohne das dem Kunden daraus Schadenersatzansprüche entstehen. Empfangene Leistungen, insbesondere Zahlungen, werden beim Rücktritt vom Kaufvertrag zurückerstattet.

5. Verpackungs- und Versandkosten

Wie bieten die folgenden Versandarten an: Lieferung innerhalb Deutschland

Für Lieferung innerhalb Deutschlands und Verpackungskosten berechnen wir den im Angebot festgelegten Versandpreis. Bei jeder Bestellung werden die Versandkosten separat ausgewiesen und mitgeteilt.

6. Zahlung, Eigentumsvorbehalt

Alle angegebenen Preise sind Bruttopreise in Euro, welche die gesetzliche Mehrwertsteuer von derzeit 19% beinhalten. Es gelten die am Bestelltag gültigen Preise.

Bei Lieferung innerhalb Deutschlands sind folgende Zahlweisen möglich: 

 • per Vorkasse (Der Kunde ist verpflichtet, den Kaufpreis per Überweisungen auf unser Konto zu zahlen),

Bei Zahlung per Vorkasse erhalten Sie von uns eine E-Mail mit den genauen Auftrags- oder Rechnungsdaten. Bitte tragen Sie deshalb unbedingt Ihre E-Mail-Adresse in das Bestellformular ein, damit wir mit Ihnen in Kontakt treten können. Bitte geben Sie bei Ihrer Überweisung als Verwendungszweck Ihren Namen und die Auftragsnummer an, damit wir Ihren Zahlungseingang der Bestellung zuordnen können.

 • per Zahlungsdienstleister (z.B. PayPal, Mollie, Klarna)
 • per Rechnung für Fimenkunden, Schulen oder öffentliche Einrichtungen (wir behalten uns das Recht vor eine Anzahlung zu fordern um das Zahlungsausfallrisiko zu minimieren)

Bei Auslandslieferungen erfolgt die Zahlung per:

 • per Vorkasse (Der Kunde ist verpflichtet, den Kaufpreis per Überweisungen auf unser Konto zu zahlen),

Bei Zahlung per Vorkasse erhalten Sie von uns eine Email mit den genauen Auftrags- oder Rechnungsdaten. Bitte tragen Sie deshalb unbedingt Ihre E-Mail-Adresse in das Bestellformular ein, damit wir mit Ihnen in Kontakt treten können. Bitte geben Sie bei Ihrer Überweisung als Verwendungszweck Ihren Namen und die Auftragsnummer an, damit wir Ihren Zahlungseingang der Bestellung zuordnen können.

 • per Zahlungsdienstleister (z.B. PayPal, Sofort-Überweisung)

Bis zur vollständigen Bezahlung bleiben die gelieferten Waren unser Eigentum (Eigentumsvorbehalt nach §§158, 449 BGB). Über Zwangsvollstreckungsmaßnahmen Dritter in die Vorbehaltsware hat uns der Kunde unverzüglich unter Übergabe der für eine Intervention notwendigen Unterlagen zu unterrichten; dies gilt auch für Beeinträchtigungen sonstiger Art. Unabhängig davon hat der Kunde bereits im Vorhinein die Dritten auf die an der Ware bestehenden Rechte hinzuweisen.

7. Gewährleistung

Ist die Nacherfüllung im Wege der Ersatzlieferung erfolgt, ist der Besteller dazu verpflichtet, die zuerst gelieferte Ware innerhalb von 14 Tagen an uns auf unsere Kosten zurückzusenden. Die Rücksendung der mangelhaften Ware hat nach den gesetzlichen Vorschriften zu erfolgen. Wir behalten uns vor, unter den gesetzlich geregelten Voraussetzungen Schadensersatz geltend zu machen.

8. Mängelhaftung

Information zur Mängelhaftung:  Es gilt die gesetzliche Mängelhaftung.

9. Datenschutz

Unsere Datenschutzerklärung ist unter folgendem Link abrufbar: Datenschutzerklärung

10. Urheberrecht

Die durch die Seitenbetreiber erstellten Inhalte und Werke auf diesen Seiten unterliegen dem deutschen Urheberrecht. Die Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und jede Art der Verwertung außerhalb der Grenzen des Urheberrechtes bedürfen der schriftlichen Zustimmung des jeweiligen Autors bzw. Erstellers. Downloads und Kopien dieser Seite sind nur für den privaten, nicht kommerziellen Gebrauch gestattet. Soweit die Inhalte auf dieser Seite nicht vom Betreiber erstellt wurden, werden die Urheberrechte Dritter beachtet. Insbesondere werden Inhalte Dritter als solche gekennzeichnet. Sollten Sie trotzdem auf eine Urheberrechtsverletzung aufmerksam werden, bitten wir um einen entsprechenden Hinweis. Bei Bekanntwerden von Rechtsverletzungen werden wir derartige Inhalte umgehend entfernen.

11. Besondere Lieferbedingungen und Verwendungszweck für Gefahrstoffe (Chemikalien)

Wir behalten uns das Recht vor, bei Chemikalien ganz oder teilweise von der Lieferung zurückzutreten, sollten uns irgendwelche Zweifel aufkommen, welche auf eine rechtwidrige Verwendung hindeuten könnten.

Der Kunde verpflichtet sich, dass alle gesetzlichen Bestimmungen und Vorschriften eingehalten werden.

Eine Haftung für Schäden, die aus dem Umgang mit Gefahrstoffen entstehen wird nicht übernommen.

Der Kunde verpflichtet sich alle Maßnahmen zu ergreifen, die eine Gefahr für Mensch, Tier, Umwelt und Sache darstellen, zu verhindern.

Stoffe und Zubereitungen, die nach der Gefahrstoffverordnung mit den Gefahrensymbolen T (giftig), T+ (sehr giftig), O (brandfördernd), F+ (hochentzündlich) oder mit den R-Sätzen R 40, R 62, R 63 oder R 68 gekennzeichnet sind werden grundsätzlich nicht an den privaten Endverbraucher abgegeben.

12. Inhalte und Links auf unseren Seiten

Die Inhalte unserer Seiten wurden mit größter Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte können wir jedoch keine Gewähr übernehmen. Als Dienstanbieter sind wir gemäß § 7 Abs.1 TMG für eigene Inhalte auf diesen Seiten nach den allgemeinen Gesetzen verantwortlich. Nach §§ 8 bis 10 TMG sind wir als Dienstanbieter jedoch nicht verpflichtet, übermittelte oder gespeicherte fremde Informationen zu überwachen oder nach Umständen zu forschen, die auf eine rechtswidrige Tätigkeit hinweisen. Verpflichtungen zur Entfernung oder Sperrung der Nutzung von Informationen nach den allgemeinen Gesetzen bleiben hiervon unberührt. Eine diesbezügliche Haftung ist jedoch erst ab dem Zeitpunkt der Kenntnis einer konkreten Rechtsverletzung möglich. Bei Bekanntwerden von entsprechenden Rechtsverletzungen werden wir diese Inhalte umgehend entfernen.

Unser Angebot enthält Links zu externen Webseiten Dritter, auf deren Inhalte wir keinen Einfluss haben.

Wir können für diese fremden Inhalte also keine Gewähr übernehmen. Für die Inhalte der verlinkten Seiten ist stets der jeweilige Anbieter oder Betreiber der Seiten verantwortlich.

Die verlinkten Seiten wurden zum Zeitpunkt der Verlinkung auf mögliche Rechtsverstöße überprüft. Rechtswidrige Inhalte waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Eine permanente inhaltliche Kontrolle der verlinkten Seiten ist jedoch ohne konkrete Anhaltspunkte einer Rechtsverletzung nicht zumutbar. Bei Bekanntwerden von Rechtsverletzungen werden wir derartige Links umgehend entfernen.

13. Schlussbestimmungen

Die Geltung des UN-Kaufrechts wird ausgeschlossen, es gilt deutsches Recht. Mit einer Bestellung werden die Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Onlineshops anerkannt.

Hat der Kunde keinen allgemeinen Gerichtsstand in Deutschland oder in einem anderen EU-Mitgliedstaat, ist ausschließlich Gerichtsstand für sämtliche Streitigkeiten aus diesem Vertrag unser Geschäftssitz.

Thomas Henning e.K.
Buschurweg 4
DE 76870 Kandel

Kontakt: Contactformulier

USt-ID: DE294361215